Najczęściej zadawane pytania

Zawiadomienie o cesji wierzytelności jest informacją o zmianie wierzyciela. Często zdarza się, że dług zostaje sprzedany (jest to działanie zgodne z prawem, określa je art. 509 kodeksu cywilnego). Od tej chwili, osoba zadłużona zobowiązana jest to spłaty zadłużenia na rzecz nowego wierzyciela.

Centrum Finansowe w drodze cesji wierzytelności nabyło Twoją wierzytelność, bądź prowadzi postępowanie windykacyjne na zlecenie innego wierzyciela. W rozmowie telefonicznej i korespondencji wychodzącej szczegółowo informujemy czego dotyczy zadłużenie. Jeśli nie rozumiesz, nie pamiętasz źródła zadłużenia - nie krępuj się, dopytuj o szczegóły – masz prawo do rzetelnej informacji.

Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może przenieść wierzytelność w stosunku do dłużnika na osobę trzecią, nawet bez jego zgody. Nowy wierzyciel może dochodzić zaspokojenia (spłaty zadłużenia) zarówno na etapie polubownym jak i sądowym i egzekucyjnym. Ważne jest, aby niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o cesji wierzytelności skontaktować się z Centrum Finansowym i podjąć rozmowy – na pewno dojdziemy do porozumienia i zawrzemy ugodę satysfakcjonującą obie strony!

Bardzo ważny jest kontakt z wierzycielem. Rozumiemy, że odbiór takiej korespondencji może być stresujący, ale najgorsze co możesz zrobić to schować ją do szuflady bądź wyrzucić… Skontaktuj się z nami – zadzwoń, napisz email bądź wypełnij formularz kontaktowy. Z pewnością znajdziemy wyjście z tej sytuacji!

Zgodnie z art. 881 kodeksu cywilnego, w braku odmiennego zastrzeżenia, poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. W praktyce oznacza to, że poręczając komuś kredyt czy pożyczkę podpisałeś zgodę na to, że w przypadku braku spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę, to Ty uregulujesz wszystkie należności…  

Wskazanie numeru PESEL (ewentualnie daty urodzenia) umożliwia Nam weryfikację naszych Klientów.  Dbamy o ochronę danych osobowych - nie możemy udzielać informacji o Twoim zadłużeniu osobom trzecim, dlatego chcemy mieć pewność, że rozmowa przeprowadzana jest z właściwą Osobą.

Jeśli z jakiś powodów nie chcesz lub nie możesz porozumiewać się z Centrum Finansowym telefonicznie czy korespondencyjnie, możesz upoważnić osobę trzecią, by w Twoim imieniu prowadziła negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia czy pozyskiwała informacje nt. aktualnego etapu sprawy. W tym celu pobierz formularz pełnomocnictwa z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA, wypełnij go czytelnie wskazując wymagane dane, podpisz i wyślij na adres Centrum Finansowego S.A. Co ważne, możesz odwołać takie pełnomocnictwo w każdej chwili.

Centrum Finansowemu zależy na odzyskaniu należności, ale staramy się działać w sposób jak najmniej dolegliwy. Dlatego w pierwszej kolejności ZAWSZE staramy się rozwiązać problem nieuregulowanych płatności na drodze polubownej. Rozumiemy, iż szczególnie w przypadku wysokich zadłużeń wpłata jednorazowa jest niemożliwa, stąd w procesie negocjacji ustalamy takie warunki spłaty długu, aby były one możliwe do zrealizowania. 

Centrum Finansowemu zależy na odzyskaniu należności, ale staramy się działać w sposób jak najmniej dolegliwy. Dlatego w pierwszej kolejności ZAWSZE staramy się rozwiązać problem nieuregulowanych płatności na drodze polubownej. Rozumiemy, iż szczególnie w przypadku wysokich zadłużeń wpłata jednorazowa jest niemożliwa, stąd w procesie negocjacji ustalamy takie warunki spłaty długu, aby były one możliwe do zrealizowania. 

Rozumiemy, że problemy finansowe mogą przydarzyć się każdemu, dlatego zawsze staramy się doprowadzić do polubownego rozwiązania kwestii istniejącego długu. Jednakże w sytuacji, gdy pomimo prób negocjacje nie są możliwe, bądź gdy osoba zadłużona unika kontaktu lub nie wywiązuje się z ustaleń dotyczących spłaty zadłużenia, Centrum Finansowe podejmuje kroki prawne zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym. 

Tytuł wykonawczy to dokument umożliwiający wierzycielowi skierowanie do komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji. Tytułem wykonawczym zazwyczaj jest nakaz zapłaty lub wyrok wydany przez sąd opatrzony klauzulą wykonalności.  

Przy uwzględnieniu roszczenia w postępowaniu sądowym, sąd wraz z dochodzoną pozwem kwotą zasądza na rzecz wierzyciela od osoby zadłużonej koszty tego postępowania (opłata od pozwu i koszty zastępstwa procesowego). Podobnie jest w postępowaniu egzekucyjnym – koszty przyznaje tam komornik sądowy. Dlatego wysokość zadłużenia znacznie wzrasta. W trakcie rozmów telefonicznych zawsze o tym wspominamy – unikanie dobrowolnych spłat wiąże się ze wzrostem kosztów.

Komornik sądowy może wydać postanowienie o umorzeniu egzekucji z wielu powodów. Jedną z przyczyn jest tzw. bezskuteczność egzekucji. Oznacza to, iż w danym momencie dłużnik nie posiadał majątku wystarczającego na pokrycie długu (np. był osobą bezrobotną, nie pobierał świadczeń z ZUS, nie posiadał nieruchomości itp.). Wydanie takiego postanowienia nie zamyka wierzycielowi drogi do dochodzenia roszczenia. Umorzone zostało postępowanie a nie zadłużenie. 

Cały czas podkreślmy jak bardzo istotny, na każdym etapie obsługi sprawy, jest kontakt osoby zadłużonej z wierzycielem. Centrum Finansowe przed przekazaniem sprawy na dalszy etap zawsze próbuje podjąć rozmowę. Nawet po uzyskaniu tytułu wykonawczego istnieje szansa na spłatę polubowną – posiadając aktualne dane będziemy mogli przedstawić Ci propozycję. W przypadku braku możliwości kontaktu, Twoja sprawa może trafić do komornika.

Zadzwoń do nas, napisz email. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie lub pobrać formularz zmiany danych  z zakładki DO POBRANIA i przesłać pocztą na nasz adres.

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce RODO zastąpiło ustawę o ochronie danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Centrum Finansowe w celach związanych z dochodzeniem wierzytelności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zarządzaniu Wierzytelnościami. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest CENTRUM FINANSOWE S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul Grzybowska 87. Kategoriami odbiorców przetwarzanych danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa.

TOP