Centrum Finansowe S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

NIP 527-257-92-35, Regon 141482716

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000366338
Kapitał zakładowy i wpłacony 9 199 856,00 zł
Tel: (22) 427 73 74
centrum.finansowe@cfsa.pl

* pole wymagane

Wolisz zadzwonić?

Numery telefonów dla Osób zadłużonych:

(22) 427 73 74

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest CENTRUM FINANSOWE S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul Grzybowska 87 (dalej jako „Spółka”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iod@cfsa.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe:
· mogą będą ujawnione przez Spółkę wyłącznie podmiotom wspierającym Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.),
· nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach wynikających z RODO. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TOP