Organy spółki

Zarząd Centrum Finansowego S.A.

Piotr Szynalski
Prezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołany od 5 marca 2018 r.

Menedżer z doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości. Jest absolwentem Wydziału Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Ukończył liczne studia podyplomowe oraz kursy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integracji europejskiej, jak również strategii działania na rynku energetycznym. Ukończył także kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, wraz ze zdaniem egzaminu i wpisem na listę kandydatów na członków Rad Nadzorczych MSP.

Karierę zawodową rozwijał pełniąc strategiczne funkcje w zarządach spółek m.in. z branży energetycznej, finansowej oraz inwestycyjnej. W latach 2012-2017 jako Prezes Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zarządzał obszarem inwestycji, nieruchomości oraz logistyki.

Z Centrum Finansowym S.A. związany od czerwca 2015 roku, początkowo jako Dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych, odpowiedzialny za realizację zadań operacyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, opracowywaniem strategii umożliwiających osiągnięcie celów inwestycyjnych oraz zwiększaniem wartości aktywów funduszy.

Beata Borowiecka
Wiceprezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołana od 1 grudnia 2016 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie
w sektorze usług finansowych. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej oraz windykacji i zarządzania wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej.

Karierę zawodową rozpoczynała w GE Banku Mieszkaniowym S.A. na stanowiskach związanych z optymalizacją procesów operacyjnych. Następnie pracowała w Grupie Banku BPH i kolejno Pekao SA w obszarach usprawniania procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, kredytowym i braku zgodności. Pełniła wiodącą rolę w strategicznych projektach Banku, m. in: centralizacji procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. Z Centrum Finansowym S.A. związana od listopada 2013 roku, początkowo jako Dyrektor Departamentu Windykacji Wierzytelności Detalicznych.

Rada Nadzorcza Centrum Finansowego S.A.

Krzysztof Rożko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel, wspólnik i radca prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, zdobywał doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego).

 

Pan Krzysztof Rożko nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w pkt 3 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024".

 

Mariusz Bagiński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Skończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw.  Od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Krzysztof Rożko i Wspólnicy sp.k., w której jest wspólnikiem.  W latach ubiegłych pracował jako prawnik i inspektor nadzoru w Assets Managment Black Lion S.K.A. oraz grupie kapitałowej Black Lion
sp. o.o., jako prawnik w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Zdał egzamin na doradcę
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek prywatnych i publicznych.

 

Pan Mariusz Bagiński nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w pkt 3 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024".

 

Łukasz Adamczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego. Obecnie wykłada w Szkole Głównej Handlowej, poprzednio prowadził wykłady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż naukowy w Departamencie Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium, pracował także jako wykładowca i asystent w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

 

Pan Łukasz Adamczyk spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, frimach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Zbigniew Gościcki
Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deweloperskim. Prezes Zarządu oraz współtwórca marki Unidevelopment S.A. Doświadczenie w branży deweloperskiej zdobywał na stanowiskach Dyrektora Projektu oraz Kierownika Projektu kolejno w Echo Investment S.A. oraz Dom Development S.A. Ekspert w dziedzinie zarządzania relacjami w biznesie.

 

Pan Zbigniew Gościcki spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, frimach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Tomasz Nizielski
Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursy zawodowe i szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeroko rozumianej windykacji należności. Od wielu lat związany zawodowo z sektorem bankowym. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Operacyjnego w Departamencie Windykacji Detalicznej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji w Banku BPS S.A.. Od 2020 r. Wiceprezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego.

 

Pan Tomasz Nizielski spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, frimach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Tomasz Kamiński
Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Rynku Kapitałowego oraz Prawa Nowych Technologii.

Od 2015 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Krzysztof Rożko i Wspólnicy sp.k.  W latach ubiegłych pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowych oraz spółek publicznych.

 

Pan Tomasz Kamiński nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w pkt 3 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024".

TOP